Tour of Dubai 2015


inizia oggi il Tour of Dubai 2015

today is starting the 2015 Tour of Dubai

dubai20151 dubai2015

 

foto @AigorGaldeano Twitter